Czym są badania marketingowe i badania rynku?

Badanie opinii i rynku to złożony proces zbierania danych i przetwarzania ich w celu uzyskania użytecznych informacji. Najogólniej badanie marketingowe realizowane jest w celu zmniejszenia ryzyka w podejmowanych decyzjach biznesowych. Najczęściej informacja pochodzi od konsumenta - badane są jego oczekiwania, potrzeby i opinie. Na podstawie tych danych firma zlecająca badanie marketingowe otrzymuje informacje i rekomendacje dotyczące optymalnej oferty dopasowanej do interesującej grupy docelowej. Grupą dolecową mogą być zarówno klienci indywidualni (badanie konsumenckie), jak i klienci biznesowi (badanie business-to-business, zwane również B2B).

Istnieje wiele obszarów tematycznych badań marketingowych. Do najbardziej powszechnych należą badania:

1/ opinii

2/ produktu i marki

3/ wizerunku

4/ satysfakcji i lojalności

5/ cenowe

6/ preferencji konsumentów

7/ symulacyjne (np. symulacja zachowań konsumentów, reakcji na zmianę cech produktu, itp.)

8/ testowe produktu, konceptu, opakowań

 

Metodologia badań marketingowych jest obecnie bardzo rozbudowana i nieustanie wzbogacana o nowe metody.

Najogólniej, metody badań marketingowych można podzielić na dwa typy: badania ilościowe i jakościowe. Można wskazać również typy pośrednie, np. Desk Research lub analizę treści - w której pomiar może być zorientowany na przekaz albo na ilość informacji oraz Mystery Shopper (tajemniczy klient), polegający na jakościowej obserwacji, która następnie jest mierzona w sposób ilościowy.

Badania ilościowe mają na celu dostarczenie informacji w postaci liczb (statystyk), w sytuacjach, gdy interesuje nas skala zjawiska, konkretne wielkości, różnice między grupami oraz istotności tych różnic. Badania jakościowe stosowane są do eksploracji lub pogłębienia zjawiska i dostarczają informacji bardziej opisowych niż liczbowych.

Odkryj naszą ofertę badań

 

Każda metoda badań marketingowych ma swoje narzędzie badawcze - instrument, za pomocą którego zbierane są dane.

Dla badań ilościowych najbardziej typowe są: ankieta oraz wywiad kwestionariuszowy. W badaniach jakościowych najczęściej wykorzystuje się wywiady indywidualne oraz wywiady grupowe.

Wymienione narzędzia mają różne nazwy, w zależności od wykorzystywanej technologii. Ankieta może być wręczona respondentowi bezpośrednio (PAPI - Paper and Pencil Interview), może być pocztowa, prasowa, internetowa (CAWI - Computer Assisted Web Interview). Wywiad kwestionariuszowy może być prowadzony bezpośrednio (face-to-face) lub za pośrednictwem różnych mediów: telefonu (CATI - Computer Asisted Telephone Interview), internetu (CAWI). Wywiad prowadzony bezpośrednio może mieć formę papierową (PAPI) lub komputerową (CAPI - Computer Assisted Personal Interview).

Poznaj nasze narzędzia badawcze 

 

W badaniach jakościowych nazewnictwo metod różni się ze względu na liczbę osób biorących udział w badaniu oraz ich charakterystykę.

Najbardziej popularnymi metoda są wywiad pogłębiony wywiad indywidualny (IDI - Individual in-Depth Interview) oraz zogniskowany wywiad grupowy (FGI - Focus Group Interview) zwany często fokusem. Fokus może przybierać różne formy - może stać się np. grupą ekspercką, grupą konfliktową lub grupą kreatywną. Podobnie to badań ilościowych, w zależności od technologii, badania jakościowe mogą mieć formę tradycyjną lub online.

Sprawdź w jaki sposób wykonujemy badania jakościowe

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa