Właścicielem marki SW Research oraz serwisów SWPanel.pl, StudentsWatch.pl, SWMobi.com, OmniWatch48.pl jest:

SW Research Sp. z o.o.
Ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a
02-561 Warszawa

tel.: +48 533 987 335(6)
NIP: 7010357799
KRS: 000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział KRS.
Wysokość kapitału zakładowego: PLN 135.000,00 opłacony w całości

Zastrzeżenia ogólne

SW Research, SW Panel i StudentsWatch Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody jest niedozwolone. Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot SW Research Sp. z o.o. oznacza SW Research Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a, KRS: 000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie; NIP: 7010357799; Regon: 146364186; - jak i każdą ze spółek w stosunku, do których SW Research Sp. z o.o. ma pozycję dominującą lub spółek z nią powiązanych.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy StudentsWatch.pl, SWPanel.pl oraz SWResearch.pl wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które podobnie jak mini prezentacje znajdują się w obrębie domen studentswatch.pl, swpanel.pl swresearch.pl, warsawwatch.pl, omniwatch.pl SW Research sp z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie. Zawartość niniejszej strony jest jedynie ogólną prezentacją naszych usług i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. SW Research sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez formularz kontaktowy. SW Research sp z o.o. nie odpowiada również za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. SW Research sp z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach. Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie SW Research sp z o.o. są wynikiem naszego działania w dobrej wierze, a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, iż SW Research sp z o.o. dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości – SW Research sp z o.o. zastrzega, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez SW Research sp z o.o. Żadna z informacji zawartych na naszej stronie nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz SW Research sp z o.o. w rozumieniu przepisów prawa.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz: SW Research sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą SW Research sp z o.o.

Prawo właściwe

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa