Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
09/08/2023

Respondenci podkreślają empatię (61,8%), otwartość na różnorodność (61,4%) i zaangażowanie (60,1%) jako pozytywne aspekty pracy z niepełnosprawnymi. Pomocne jest zrozumienie, że inkluzja nie wymaga dużych inwestycji. Edukacja i inkluzja to klucz do sprawiedliwego społeczeństwa.

 

63,2% ankietowanych  uważa, że osoby z niepełnosprawnością wnoszą do firmy inny, ważny punkt widzenia. Wynika to z badań przeprowadzonych w lipcu 2023 r. przez SW Research na zlecenie firmy Job Impulse, członka Polskiego Forum HR.  Zapytani o to, co sprawia, że niektórzy pracodawcy niechętnie zatrudniają takie osoby, respondenci wskazują przede wszystkim na strach, że sobie nie poradzą (60,6%). Żeby to zmienić niezbędne jest m.in.: zwiększenie świadomości na temat skali i powszechności zjawiska – taką odpowiedź zaznaczyło niespełna 63% ankietowanych. 

 

zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

 

Jak tworzyć różnorodne i empatyczne przedsiębiorstwa
Oprócz innego punktu widzenia respondenci wymienili też: empatię (61,8%), otwartość na różnorodność (61,4%) oraz zaangażowanie (60,1%), jako pozytywne aspekty, które osoby z niepełnosprawnością mogą wnieść do firmy. 

- Wyniki badań wskazują, że potencjalni współpracownicy dostrzegają pozytywne aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się, że coraz powszechniejsza staje się wiedza o tym, że aby tworzyć prawdziwie świadome, empatyczne, inkluzywne zespoły w organizacjach niezbędny jest zróżnicowany punkt widzenia i rozmaite doświadczenia także te, związane z niepełnosprawnością. Dlatego nie tylko jesteśmy otwarci na takich pracowników, ale i edukujemy naszych klientów w tym zakresie – mówi Łukasz Koszczoł, prezes Job Impulse. 

Jednak nie wszyscy pracodawcy z taką otwartością podchodzą do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Jako przeszkody ankietowani wskazali: strach przed tym, że takie osoby sobie nie poradzą (60,6%), obawy o mniejszą produktywność (59,5%) oraz brak udogodnień w firmach, takich jak np. winda w budynku (56,8%). Prawie 1/3 respondentów odpowiedziała, że decydującym czynnikiem jest nieznajomość przepisów, praw i obowiązków osób z niepełnosprawnościami. 

 

zatrudnianie osob niepełnosprawnych

 

Jak uświadamiać współpracowników i edukować pracodawców? 
Ankietowani zostali zapytani także o to, co powinno się zmienić, aby pracodawcy chętniej zatrudniali osoby z niepełnosprawnością. Aż 62,8% wskazała na konieczność zwiększenia świadomości na temat skali i powszechności zjawiska, które może dotknąć każdego, np. ze względu na starzejące się społeczeństwo czy choroby cywilizacyjne. Ponadto istotne są: dofinansowania do miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością (60,7%) oraz zwiększenie liczby kampanii edukacyjnych na ten temat (50,1 %). 

- Obecnie osoby z niepełnosprawnością stanowią 16% światowej populacji, dlatego edukacja w zakresie ich zatrudniania jest niezwykle istotna. Niepełnosprawność może wynikać z różnych przyczyn, w tym ze starzenia się, co oznacza, że może dotknąć każdego z nas. Działania edukacyjne, wspierające większą obecność osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, są kluczowe do budowania zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa. Warto też uświadamiać pracodawców, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w znaczniej mierze nie wiąże się z kosztownymi dostosowaniami czy inwestycjami. Istotne jest natomiast budowanie inkluzywnej kultury - mówi Agata Robińska, prezeska zarządu w Fundacji TAKpełnosprawni

co wnoszą osoby niepełnosprawne do firmy?
 

Metodologia:
Badanie przeprowadzone przez SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na zlecenie Job Impulse na reprezentatywnej ogólnopolskiej grupie 1020 osób, w dniach 18-20 lipca 2023 roku.


Źródło: https://jobimpulse.pl/

 

<< Wstecz