Aktualności

Dialog kluczem do sukcesu lokalnych inwestycji - raport
05/09/2013

W maju 2013 roku zrealizowaliśmy dla Grupy Ecco badanie opinii społeczeństwa na temat inwestycji i inwestowania. Parnerami projektu byli Konfederacja Lewiatan oraz Kancelaria Bird & Bird. 

Raport został przygotowany przez On Board PR Ecco Network na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych przez agencję badawczą SW Research.

Komentarze do raportu.

Badanie On Board PR „Dialog kluczem do sukcesu lokalnych inwestycji” pokazało, że Polacy widzą korzyści z inwestycji realizowanych w ich regionach (75%). Oczekują, że przyniosą one nowe miejsca pracy, poprawią infrastrukturę, będą się wiązały z troską o środowisko naturalne, a gminie przysporzą wpływów z podatków. Ale Polacy także obawiają się tych inwestycji. A na ograniczanie tych obaw wpłynąć można przede wszystkim przez budowanie wzajemnego zaufania między inwestorem, przedsiębiorcą a lokalnymi interesariuszami. Członkowie społeczności lokalnych obawiają się bowiem, że realizowana inwestycja wpłynie negatywnie na środowisko w którym żyją i na ich zdrowie. wyraźnie po preferencjach branżowych – Polacy relatywnie chętnie akceptują inwestycje w przemysł lekki, spożywczy, elektromaszynowy, a także drzewno-papierniczy, ale będą się bronić przed inwestycjami w branżę chemiczna, paliwowo-energetyczną, czy metalurgiczną.
Takie obawy to ryzyko dla inwestora i przedsiębiorcy – szczególnie w branżach postrzeganych jako zagrożenie dla środowiska i zdrowia - że inwestycja nie zostanie zrealizowana w terminie, a firma (i jej produkty) będzie miała złą opinię, nie pozwalającą na efektywne realizowanie celów biznesowych. A ryzykiem należy zarządzać!
Nie lubimy instrumentalnego traktowania. Chcemy mieć poczucie, że uczestniczmy w procesach, które oddziałują na nasze życie. Dlatego, nawet jeżeli widzimy korzyści z inwestycji, które są realizowane w regionie, w którym mieszkamy, to chcemy, aby inwestorzy traktowali nas – mieszkańców – jako interesariuszy. Chcemy być informowani, chcemy czuć się współautorami realizowanej inwestycji. Skorzystają na tym na pewno przedsiębiorstwa. Ale powinny one realizować swoje inwestycje w oparciu o model „partycypacyjny”. Tak jak w oparciu o model produktowo-dystrybucyjno-marketingowy realizują dzisiaj z sukcesem swoje cele biznesowe.

 

Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Główna Ekonomistka Konfederacja Lewiatan

 

-----------------

Realizowane inwestycje w regionie zamieszkania respondenta przez większość osób są obierane pozytywnie, aż 75% uważa, że przynoszą one korzyści. Z drugiej strony respondenci nie są skłonni zgodzić się, by nowa inwestycja powstała w odległości 20 minut spacerem od ich miejsca zamieszkania. Na pytanie o to jakie inwestycje np. związane z przemysłem chemicznym lub elektromaszynowym, zaakceptowali by w swoim otoczeniu duża część respondentów odpowiedziała negatywnie i tylko w przypadku inwestycji związanych z przemysłem lekkim odsetek odpowiedzi "tak", przewyższał odsetek odpowiedzi "nie". Ukazuje to pewną sprzeczność - na ogólnym poziomie respondenci aprobują realizację inwestycji w swoim regionie, jednak nie chcieli by była ona realizowana niedaleko ich domu lub mieszkania.
Najważniejsze korzyści z inwestycji, który przekonałyby ponad połowę osób sceptycznych wobec realizacji inwestycji zagrażającej środowisku do zmiany zdania oraz były wymieniane najczęściej jako oczekiwania wobec firm inwestujących w regionie to: utworzenie nowych miejsc pracy, zaangażowanie inwestora w naprawę negatywnego wpływu inwestycji na środowisko oraz pozytywny wpływ inwestycji na rozwój regionu. Również w tej kwestii można powiedzieć, że respondenci postrzegają inwestycję z perspektywy własnych korzyści - zależy im na możliwości zmiany lub znalezienia pracy oraz na tym, by środowisko naturalne w ich otoczeniu pozostało nienaruszone lub nawet, by zachwiana równowaga biologiczna została przywrócona.
Czynnikami, które przekonują społeczność lokalną o tym, że inwestor jest wiarygodny były przede wszystkim: wywiązywanie się z ustalonego harmonogramu inwestycji, rzetelne informowanie o planach inwestycyjnych oraz wpływie inwestycji na środowisko. Te kwestie są dla respondentów ważne ponieważ mają wpływ na ich codzienne funkcjonowanie np. dojazdy do pracy, poziom hałasu w okolicy ich zamieszkania. Można domyślić się, że mieszkańcy, którzy będą czuli się dobrze poinformowani o harmonogramie prac związanych z inwestycją oraz pewnych utrudnieniach, które mogą jej towarzyszyć, będą bardziej przychylni realizacji inwestycji. Preferowanymi kanałami komunikacji są głównie media oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych.

 

Piotr Zimolzak
Wiceprezes i główny analityk agencji badawczej SW Research

 

Przejdź do raportu

 

-------------------------------------------

METODOLOGIA BADANIA

Badanie zostało przeprowadzone metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję badawczą SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SWpanel.pl Do udziału w badaniu zaproszono osoby, które ukończyły 16 lat. Zebrano łącznie 995 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,2 p. proc. dla całej próby. Kwestionariusz wywiadu składał się z 20 pytań badawczych uzupełnionych o pytania metryczkowe. Kwestionariusz został opracowany przez On Board PR przy konsultacji SW Research.

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa